ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

ผลการประกวดเรียงความ "ครอบครัวของฉัน"
       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดเรียงความภาษาจีน ซึ่งในการประกวดครั้ง
 นี้ได้รับความสนใจส่งเข้าประกวดจำนวนมาก   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550    คณะกรรมการได้ทำการตัดสิน
 ผลรางวัล ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนภาษาจีนศึกษา เชียงใหม่ ได้รางวัลต่างๆ ด้วย ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา

 รางวัลชนะเลิศ  :      เด็กชายวัชรพล     ศิริ

 รางวัลรองชนะเลิศ  :      เด็กหญิงนันท์นภัส    บริพันธกุล
 รางวัลชมเชย  :      เด็กหญิงหทัยชนก    ตนหมั้น
 รางวัลชมเชย  :      เด็กชายจีรวัฒน์   สุทธิไชยากุล


 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


 รางวัลรองชนะเลิศ  :      ปวัน     ทรัพย์ไพบูรณ์สุข
 รางวัลชมเชย  :      กมลชนก    ตนหมั้น
 รางวัลชมเชย  :   วีระภัทร     เชาว์วุฒิมา     
   
 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.